എസ് സി , എസ് ടി, ഇ ഡബ്ലിയു.എസ്. സംവരണ സീറ്റുകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്

കെ.കെ.ടി.എം. ഗവ: കോളേജിൽ ബിരുദ വിഭാഗങ്ങളിൽ എസ് സി , എസ് ടി, ഇ ഡബ്ലിയു.എസ്. സംവരണ സീറ്റുകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട അർഹരായവർ , 22.10. 2021 വെള്ളിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് അസ്സൽ രേഖകളുമായി കോളേജിൽ നേരിട്ടെത്തി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04802802213, 9446145634 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. kktm admission advertisement2021

SPORTS QUOTA 5.10.2021 10am

കെ.കെ.ടി.എം. ഗവ: കോളേജിൽ ബിരുദ വിഭാഗങ്ങളിൽ സ്പോർട്ട്സ് ക്വാട്ട സീറ്റുകൾ ഒഴിവുകളുണ്ട്. അർഹരായവർ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി 5.10.20 21 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കോളേജിൽ നേരിട്ടെത്തി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0480 2802213 യിൽ വിളിക്കുക

International webinar on “EDUCATION, A TOOL FOR A HI-TECH & MODERN SOCIETY; CAREER PROSPECTS” for Physics Graduates on 4thSeptember 2021 from 11.30 to 13.00 IST

KKTM GOVERNMENT COLLEGE, PULLUT Department of Physics and IQAC in association with the United Science Foundation (United Science Foundation (a registered national-level society, Reg. No. AMB/10325/2020-2021)Organize an international webinar on “EDUCATION, A TOOL FOR A HI-TECH & MODERN SOCIETY; CAREER PROSPECTS” for Physics Graduates on 4thSeptember 2021 from 11.30 to 13.00 IST. Platform: Google meet.[…]

*Career Choices & Planning During Recession*  Exclusively for the stude

Attend a live Webinar organized by *KKTM GOVT COLLEGE PULLUT*. In association with T.I.M.E. on the topic *Career Choices & Planning During Recession*  Exclusively for the students of *KKTM GOVT COLLEGE PULLUT* *Date* : 5th AUGUST @  2:30PM -3:30 PM *Registration Link* : http://t4e.info/KKTMCLG05 *PLATFORM* : ZOOM                  […]