എസ് സി , എസ് ടി, ഇ ഡബ്ലിയു.എസ്. സംവരണ സീറ്റുകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്

കെ.കെ.ടി.എം. ഗവ: കോളേജിൽ ബിരുദ വിഭാഗങ്ങളിൽ എസ് സി , എസ് ടി, ഇ ഡബ്ലിയു.എസ്. സംവരണ സീറ്റുകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട അർഹരായവർ , 22.10. 2021 വെള്ളിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് അസ്സൽ രേഖകളുമായി കോളേജിൽ നേരിട്ടെത്തി അഡ്മിഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04802802213, 9446145634 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തന സമയങ്ങളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

kktm admission advertisement2021